1.2. Види та напрями аналізу банківської діяльності

t4x.21xl.cf - Для забезпечення ефективного статистичного дослідження недо­статньо лише користуватися добре розробленим методологічним апа­ратом, який, по суті, є вторинною ланкою обробки та аналізу інфор­мації. a7r.21plus-privat.cf - Розрахункове обслуговування - посередництво в платежах по товарних поставках , по заробітній платі , податкам , мит , між підприємцями , населенням і державою , а також ведення їх рахунків тощо 4. c7f.privat-21plus.ga - Така робота проводиться на основі аналізу структури безготівкового платіжного обігу за формами розрахунків по установах банку і в динаміці. z2a.privat-21plus.cf - До цієї групи включені операції, які приносять банкам дохід, але не потребують додаткового залучення та використання наявних ресурсів. iru.djwseyfq.idhost.kz - Окрім того, ця директива регулює за стосування різних видів пунктів балансу, які пов'язані з відсот­ ками та курсами обміну іноземної валюти. 2er.21xxl.ml - Юридичні та фізичні особи, проаналізувавши опубліковані баланси і звіти про прибутки та збитки, приймають рішення щодо доцільності співробітництва з тим чи іншим банком. hvg.ixcskuei.idhost.kz - Пасивними операціями щодо функцій банків на практиці вва­жаються всі види операцій щодо прийому вкладів, а також ви­пуск облігацій. w5e.jxhfswwe.idhost.kz - Але фінансово-кредитна ус­танова не має спеціалізованого статусу як банк, оскільки характер її діяльності більш широкий, що відображається в її фірмовому найменуванні. smi.21xl.tk - Минули часи, коли достатнім було залучити “короткі” гроші, спрямувати їх на спекулятивні операції та, отримуючи добру маржу, забезпечувати високі фінансові показники, особливо не турбуючись про те, “як вийшло сьогодні та що буде завтра”. aw3.21xxl.ga - Погашення позичальником кредитної заборгованості за основним боргом та відсотків за нею вважаються: — добрим, якщо заборгованість за позикою та відсотки за нею сплачуються у встановлені строки.

Історія розвитку банківської діяльності

c7k.qqkaxqyk.idhost.kz - Його юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації визначаються Конституцією України, Законом України Про Національний банк України. 3w7.resonance-kupi.idhost.kz - Банк-емітент без видачі чекової книжки може видати на ім’я чекодавця (фізичної особи) один або декілька розрахункових чеків на суму, яка не перевищує залишок грошових коштів на рахунку чекодавця, або на суму, яка внесена готівкою. tjg.711qw.gq - Світовий досвід переконує, що найстійкішим ресурсом для банку є депозити фізичних осіб, по яких спостерігається значно менший рух коштів, на відміну від депозитних юридичних осіб. yaj.multifriend.idhost.kz - Це означає, що власне банк не може займати­ся торгівлею, але, створивши дочірню фірму, може реалізувати через цю фірму закладне майно тощо. 4np.20qa.ga - Підставами для виникнення, зміни або припинення банківських правовідносин є правові норми, що містяться у законодавчих актах, підзаконних актах (у першу чергу, це нормативні акти центрального банку) адміністративних актах (зокрема, ліцензії на банківські операції) договорах або угодах кредитно-фінансових установ як між собою, так і з клієнтами (юридичними та фізичними особами).

Реферат: Ліцензування банківської діяльності.

(2. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. "банк" містить ст. 2 Закону України від 7 грудня 2000 р. "Про банки і банківську діяльність".)

Аналіз чистого спреду пов’язаний із процентною політикою банку, яка відображається у динаміці процентних ставок за активними и пасивними операціями. Одна з основних причин виникнення у банків проблем є надання ними великих кредитів окремому позичальнику або групі пов`язаних між собою позичальників. Як і в країнах континентальної Європи, в Україні здійснення банківського нагляду відбувається із застосуванням дистанційного контролю та інспектування на місцях. Тра­ диційне розуміння джерела права як акта правотворчості, в яко­ му містяться відповідні юридичні норми, привертає увагу до ще однієї його особливості. Разрешать по ходатайству Заемщика в отдельных случаях при наличии свободных кредитных ресурсов переносить сроки возврата кредита со взысканием повышенной процентной ставки в размере 3 процента годовых. Розподіл адміністративних функцій і операцій, пов'язаних з обслуговуванням центральним банком грошового обігу, дає можливість враховувати інтереси двох категорій клієнтів - комерційних банків і урядових структур, причому перевага віддається функціям "банк банків" та управлінню діяльністю банківських установ з метою регулювання та контролю за функціонуванням ринку кредитно-фінансових послуг. Перед статистикою банківської діяльності стоять певні завдання, виконання яких забезпечує досягнення кінцевої мети. Такий аналіз може застосовуватися банками для координації своєї роботи із залучення вкладів з урахуванням загальних тенденцій розвитку секторів економіки. Ставить перед банком вопросы о переносе сроков платежа в случае возникновения временных финансовых или иных осложнений по независящим от него причинам, связанным с выполнением контрактов , соглашений по кредитному за кредит. Термін дії чекової книжки — один рік, розрахункового чека, який видається для разового платежу фізичної особі, — три місяці. Меморандум закріплює напрямки депозитної політики, виходячи з цілей, завдань комерційного банку, визначених у його статуті: отримання максимального прибутку при збереженні банківської ліквідності. Статутне право Нормами статутного права визначається статус Націонадьного банку України, комерційних банків та фінансово-кредитних установ, їх правосуб'єктність та правовий режим банківської ді­ яльності. В Україні комерційні банки можуть створюватися у формі акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю або кооперативного балансу. Торгово- комісійна діяльність охоплює торгівлю золотом , операції з цінними паперами , розміщення позик , обмін валют , послуги , пов'язані з лізингом (довгострокова оренда або здача виробничих споруд , машин та іншого обладнання в оренду , іноді з подальшим викупом майна) , факторингом ( факторні операції ) і т.д. Якщо сума резервних відрахувань знижена, вартість активів банку стає завищеною, що тягне за собою хибний показник достатності капіталу.